با سلام
برای مشاهده نرخ بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین با تعهدات قانونی سال 1392 از لیست بازشو استفاده کنید.